פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Commercial

Prévente et informations relatives à nos services

 Facturation

Renouvellement de service et upgrade, payement en ligne MVola, Orange Money et Paypal

 Technique

Assistance hébergements, E-mails, cPanel, serveurs dédiés

 Domaines

Transfert de domaines et modification DNS